HomePrivacy statement

Privacy statement

Privacy Statement

U bezoekt de website van Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland (‘ONNH-Topsport Haarlemmermeer). Met dit Privacy statement informeert ONNH-Topsport Haarlemmermeer u over de persoonsgegevens die ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt in het kader van het Olympisch Netwerk, aanmeldingsformulieren, nieuwsbrieven en cookies, tevens in deze lijst opnemend toekomstige vormen van fora ter verzameling en verwerking van persoonsgegevens met als verscheidende doeleinden zoals opgesomd in dit privacy statement. Deze persoonsgegevens gebruikt ONNH-Topsport Haarlemmermeer als gevolg van uw bezoek en gebruik van deze website.

Dit Privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt via haar websites  (hierna: website) en niet op verwerkingen van persoonsgegevens die ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt via andere kanalen of met behulp van andere diensten, waaronder websites van of beheerd door groepsmaatschappijen of partners van ONNH-Topsport Haarlemmermeer.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan ONNH-Topsport Haarlemmermeer verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de relevante privacyregelgeving stelt. Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hieronder volgt informatie over de doeleinden en manier van verwerken van uw gegevens bij verschillende vormen van aanmelden bij ONNH-Topsport Haarlemmermeer.

Gegevens die u aan ONNH-Topsport Haarlemmermeer verstrekt

ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt en slaat gegevens op voor de uitwerking van haar bedrijfsvoering. ONNH-Topsport Haarlemmermeer verkrijgt uw persoonsgegevens via verschillende kanalen. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt ONNH-Topsport Haarlemmermeer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de naam van uw vereniging ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een evenement via het inschrijfformulier worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. ONNH-Topsport Haarlemmermeer bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met ONNH-Topsport Haarlemmermeer. Door  op de button “Privacy statement” te klikken geeft u toestemming voor het verwerken en het opslaan van uw gegevens.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van ONNH-Topsport Haarlemmermeer, dan gebruikt ONNH-Topsport Haarlemmermeer de in dit kader door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor toezending van de nieuwsbrief dient u explicit toestemming te geven middels een disclaimer, welke u in de mail van ONNH-Topsport Haarlemmermeer zult ontvangen, nadat u zich heeft aangemeld met uw gegevens bij ONNH-Topsport Haarlemmermeer.

U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens  uit de verzendlijst van ONNH-Topsport Haarlemmermeer verwijderd.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

Cookies

ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt ook bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteitscookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer maakt op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteitscookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteitscookies is 1 jaar.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer maakt in dit verband gebruik van Google Analytics. ONNH-Topsport Haarlemmermeer heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarbij heeft ONNH-Topsport Haarlemmermeer niet toegestaan dat Google de gegevens gebruikt voor andere diensten van Google. Ook heeft ONNH-Topsport Haarlemmermeer maatregelen getroffen zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt. Google kan de gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De website van ONNH-Topsport Haarlemmermeer bevat ook sociale media knoppen om pagina’s van de website te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ONNH-Topsport Haarlemmermeer maakt daarbij gebruik van zogeheten niet-actieve, “grijze” sociale media knoppen. Daardoor zal een sociale media cookie pas worden geplaatst nadat u bewust instemt met deze plaatsing door op de betreffende social media knop te klikken. Meer informatie over wat er met uw gegevens gebeurt die sociale netwerken via cookies verzamelen (inclusief eventuele overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie, kunt u vinden in de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google en Pinterest.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer maakt op de website gebruik van een functionele cookie om uw voorkeur te onthouden voor de versie van de website. Deze functionele cookie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Derden

ONNH-Topsport Haarlemmermeer zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden (partijen buiten de organisatie van ONNH-Topsport Haarlemmermeer) dan wel op een andere wijze delen met derden, behoudens op de wijze zoals in dit Privacy Statement uiteengezet.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer kan de persoonsgegevens die van u zijn verkregen dan wel over u zijn verzameld met behulp van deze website verstrekken aan dienstverleners die ONNH-Topsport Haarlemmermeer heeft ingeschakeld in het kader van de hosting of het beheer van deze website, voor het analyseren van verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website, of voor het versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast kan ONNH-Topsport Haarlemmermeer de persoonsgegevens die van u zijn verkregen in verband met uw deelname aan een evenement verstrekken aan dienstverleners die ONNH-Topsport Haarlemmermeer heeft ingeschakeld om het evenement namens ONNH-Topsport Haarlemmermeer te verzorgen.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer zal met de ingeschakelde dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij namens ONNH-Topsport Haarlemmermeer verwerken.

Het kan daarnaast voorkomen dat ONNH-Topsport Haarlemmermeer uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om haar rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen dan wel tegen op te treden.

ONNH-Topsport Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om uw via de website verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat ONNH-Topsport Haarlemmermeer (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

Beveiliging

ONNH-Topsport Haarlemmermeer zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die ONNH-Topsport Haarlemmermeer verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan ONNH-Topsport Haarlemmermeer niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen u en de website, dan wel de informatie opgeslagen op de website, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen, waarop uw gegevens door ONNH-Topsport Haarlemmermeer worden opgeslagen (datalekken), zal ONNH-Topsport Haarlemmermeer de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal ONNH-Topsport Haarlemmermeer, indien wet- en regelgeving dit vereist, u op de hoogte brengen van de inbreuk.

Uw privacyrechten

ONNH-Topsport Haarlemmermeer is zich ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ONNH-Topsport Haarlemmermeer te wenden met het verzoek u mede te delen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en inzage te krijgen in de door u opgevraagde gegevens.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en of aan te vullen wanneer deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te   beperken.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer sprake is dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u in het kader van uw privacy rechten een verzoek bij ONNH-Topsport Haarlemmermeer wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met ONNH-Topsport Haarlemmermeer opnemen via info@onnh.nl. ONNH-Topsport Haarlemmermeer kan u ter verificatie om bewijs van uw identiteit vragen. ONNH-Topsport Haarlemmermeer streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Tevens heeft u het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ONNH-Topsport Haarlemmermeer, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ONNH-Topsport Haarlemmermeer

ONNH-Topsport Haarlemmermeer is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van deze website. De contactgegevens van ONNH-Topsport Haarlemmermeer zijn:

Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland
Florapark 11
2012 HK Haarlem

Bij vragen of klachten over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met ONNH-Topsport Haarlemmermeer per e-mail via info@onnh.nl of per post via bovenstaand adres.

Aanpassen Privacy statement

ONNH-Topsport Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website ONNH-Topsport Haarlemmermeer worden gepubliceerd. ONNH-Topsport Haarlemmermeer raadt u aan om dit Privacy statement regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Dit Privacy statement is laatst aangepast op: 24-5-2018.

 

 

 

Stel een vraag aan onze specialisten

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.